IN THE PRESS

Date : 12 January 2011
   
โลจิสติกส์ไทยในอาเซียน
 โดย
  อภิรดี ตันตราภรณ์
 
 ประธานบริหาร สถาบันนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
                                                 
 
            นับไปอีกเพียงไม่ถึง 2 ปี อาเซียนจะเปิดให้การลงทุนด้านการบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างกันเสรียิ่งขึ้น โดยสมาชิกสามารถเข้าไปลงทุนหรือถือหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสมาชิกอื่นได้ถึงร้อยละ 70 ทั้งนี้เพื่อจะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับการส่งออกของอาเซียน และเพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง
 
            ดัชนีด้านการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) ของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น สิงค์โปร์ได้คะแนนสูงสุดคือ 4.09 จากคะแนนเต็ม 5 เป็นประเทศที่มี่ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเลยทีเดียว รองลงมาได้แก่มาเลเซีย ได้คะแนน 3.44 เป็นอันดับ 29 ไทยได้คะแนน 3.29 เป็นอันดับ 35 ฟิลิปปินส์ได้ 3.14 คะแนน อันดับ 44 เวียตนามได้ 2.96 คะแนน อันดับ 55อินโดนีเซียได้ 2.76 คะแนน อันดับ 75 
 
            ดังนั้น หากจะมองลำดับเฉพาะภายในอาเซียน ไทยก็ไม่ขี้เหร่นัก แต่หากมองไปถึงด้านต้นทุน เราพบว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของไทยสูงถึงร้อยละ 18.6 ของผลิตภัณท์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งยังห่างไกลจากสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีต้นทุนในระดับร้อยละ 8 และ 13 ตามลำดับ ความแตกต่างดังกล่าวจะมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและความพร้อมของไทยในการเปิดการค้าเสรีภายใต้การเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 เป็นอย่างมาก
 
            หากจะมองเจาะลงไปที่ตัวธุรกิจโลจิสติกส์ว่าการเปิดเสรีนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้ประกอบการไทย และจะปรับตัวอย่างไร ก็พบว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยร้อยละ 70 เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 5 ล้านบาท ในลักษณะเจ้าของคนเดียว บริหารธุรกิจแบบครอบครัว และส่วนใหญ่ให้บริการด้านโลจิสติกส์กลุ่มที่เป็นการขนส่งเท่านั้น ผิดกับผู้ประกอบการต่างชาติที่แม้มีจำนวนน้อยกว่า แต่มีทุนจดทะเบียนรวมกันมากกว่าทุนของผู้ประกอบการไทยรวมกัน มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรมากกว่า
    
           ผลกระทบจากการเปิดเสรีบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างอาเซียนต่อผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มมีระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี เพราะการขยายการค้าระหว่างกันจะทำให้มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากต่างประเทศด้วย กลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจะเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับอยู่ เช่นกลุ่มขนส่งสินค้าทางทะเล กลุ่มขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ กลุ่มขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ และกลุ่มขนส่งเอกสารและพัสดุภัณท์ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดระดับผู้ถือหุ้นต่างชาติไว้ชัดเจนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน พรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
           
            ส่วนกลุ่มอื่นๆที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะเช่น กลุ่มบริการขนถ่ายสินค้าทางทะเล กลุ่มบริการเก็บรักษาสินค้าและคลังสินค้า กลุ่มบริการตัวแทนขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของรับอนุญาต กลุ่มบริการตรวจสอบสินค้าและกลุ่มบริการบรรจุหีบห่อ ควรได้รับการดูแลและพัฒนา ส่วนหนี่งเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของผู้ประกอบการไทย และอีกส่วนหนึ่งเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกและผู้บริโภคภายในประเทศด้วย ภาครัฐควรผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ได้แก่โครงข่ายเส้นทางการคมนาคม สถานีขนส่งสินค้า คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและ ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พัฒนาเครือข่าย/ระบบสารสนเทศ โดยเน้นความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นจะต้องรีบผลักดันมาตรการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจSMEs พัฒนามาตรฐานการให้บริการ การส่งเสริมด้วยมาตรการด้านการเงิน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (cluster)
 
            หากสามารถเตรียมการได้ในด้านต่างๆที่กล่าวมาก็เชื่อได้ว่าไทยเราน่าจะตักตวงผลประโยชน์จากการเปิดเสรีนี้ได้
 
   

 

Bookmark and Share
 
Unsubscribe from Newsletter
Email
   
พลังหนุนเอสเอ็มอี (2)
พลังหนุนเอสเอ็มอี (1)
บทบาทใหม่อีเรีย (1)
7 เดือน 7 เรื่อง(1)
7 เดือน 7 เรื่อง(2)
Thai Rising?
ASEAN Rising
OECD ของอาเซียน (2)
OECD ของอาเซียน (1)
เคมีภัณฑ์ (2)
เคมีภัณฑ์ (1)
ราคายางตก ยางออก (2)
ราคายางตก ยางออก (1)
การเเข่งขันอุตฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า
10 ห่วง จีเอ็มเอส
อย่าคิดแค่
อาเซียนในเอเปก
2558 แล้วไงต่อ
ความร่วมมือที่ยังท้าทาย
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย 2
ขีดแข่งขันอัญมณีไทย
ลุ้นประโยชน์ AIIB
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 2
การแข่งขันในอุตสาหกรรมยายนต์ 1
ความมั่งคงด้านอาหาร
เสถียรภาพ - การแข่งขันในตลาดโลก
ความชอบธรรมของรัฐบาล
ท่องเที่ยวมีจุดขาย
ท่องเที่ยวมีราคา
คุณภาพ-แทรกเเซง
อาเซียนบนมาตรฐานโลก
GMS กับ ASEAN Connectivity
โอกาสทองที่จีเอ็มเอส
บันเทิง- บันได-บรรลุ
ถักทอเส้นฝ้ายไหมงามสู่เออีซี
เรื่องที่รัฐลืมมอง
เปิดเสรีไม่ใช่ขายชาติ
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน (จบ)
เมื่อตะวันตกมองอาเซียน(1)
หนุนภาครัฐเจรจาการค้าเน้นคลุมทุกมิติ
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (จบ)
ก้าวใหญ่กว่า AEC ก้าวสู่ RCEP (1)
ึความเร็วสูงระยะยาว (จบ)
ความเร็วสูง.......ระยะยาว
"ซิงเกิล วินโดว์" โอกาสของธุรกิจส่งออก
โลจิสติกส์กับโอกาส
เสรีอย่างไร?
เปิดเสรีสาธารณสุขเป็นอย่างไร
เปิดเสรี
เอเปคกับเส้นทางสู่ Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP)
Thriving in the Age of Paradox
The Germination of Asian Financial Security
รอวิกฤติก่อน
บทสุดท้ายเริ่มที่ AEC
ใหญ่เล็กไม่สำคัญ
ประเทศไทยขาดอาหาร
AEC เริ่มต้นเมื่อวานนี้
สงครามโลกครั้งที่ 4
เขตการค้าเสรีเอเปก....ไทยยืนอยูที่ไหน
โลจิสติกส์ไทยในอาเซียน
มองข้ามชอต....หลังโดฮา
ถ้าการเจรจาโดฮาจบลงได้ไทยจะได้อะไร
"โดฮา" เมื่อไรจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
ราคาย
อย่าคิดแค่ "อยู่ตรงกลา
Introducing help Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr