PUBLICATIONS

8 March 2012

 

 

เรื่อง "การเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์กรการค้าโลก"

 

 
   
                
สารบัญ  ดาวน์โหลด 
   
เนื้อหา  ดาวน์โหลด 
   
แทรกภาคผนวก  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก 1-1  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก1-2  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก 2  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก 3  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก 4  ดาวน์โหลด 
   
ภาคผนวก 5  ดาวน์โหลด 
   
แทรกบรรณานุกรม  ดาวน์โหลด 
   
บรรณานุกรม  ดาวน์โหลด 
   
บทสรุปผู้บริหาร  ดาวน์โหลด 
   
Executive Summary  ดาวน์โหลด 
   
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดในรูปแบบ (.rar)   ดาวน์โหลด 
   
                 

 

   
โครงการศึกษาและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้ร้านถูกใจ
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความสามารถในการเเข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
How to Push the WTO Doha Round in the Current RTA Talk?
โครงการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าทางการค้าของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ไทยและสหภาพยุโรปจะเเลกเปลี่ยนกันภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อรองรับการข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์กรการค้าโลก
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
การเปิดเสรีโลจิสติกส์อาเซียน
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr