PUBLICATIONS

31 May 2014

 

โครงการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าทางการค้าของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ไทยและสหภาพยุโรปจะแลกเปลี่ยนกันภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบทั้งหมด                                                          ดาวน์โหลด

 

สารบัญ

ดาวน์โหลด

บทที่ 1

ดาวน์โหลด

บทที่ 2

ดาวน์โหลด

บทที่ 3

ดาวน์โหลด

บทที่ 4

ดาวน์โหลด

สรุปผู้บริหาร

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

   
โครงการศึกษาและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มเเข็งให้ร้านถูกใจ
โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินความสามารถในการเเข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
How to Push the WTO Doha Round in the Current RTA Talk?
โครงการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าทางการค้าของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ไทยและสหภาพยุโรปจะเเลกเปลี่ยนกันภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อรองรับการข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์กรการค้าโลก
แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564
การเปิดเสรีโลจิสติกส์อาเซียน
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr