INSAPS EVENTS

19 June 2012
อนาคตประเทศไทย เมื่อเอเชียผงาดเวทีโลก

เรื่อง “อนาคตประเทศไทยในพลวัตเอเชียแปซิฟิก

โดย

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน INSAPS วิทยากรเอกของ

การสัมมนาวิชาการ ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จัดโดย สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา และ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
 

 

      ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สถาบันนานาชาติเพื่อเอเซียแปซิฟิกศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ร่วมกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตประเทศไทยในพลวัตรเอเชียแปซิฟิก”  ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน  ศกนี้ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๑  โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองบทบาทของเอเชีย และบทบาทของไทย   ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก ภาคราชการ เอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน ทั้งจาก ภายในและต่างประเทศ อาทิเช่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงพาณิชย์ Dr. Djisman Simandjuntak, Chairman of the Board of Management  at Centre for Strategic and International Studies (CSIS) and Executive Director of Prasetiya Mulya Business School Indonesia เป็นต้น

 
 
 ภาพงานสัมมนา

 


 

 

 

 

 

 
     
 

ผลการสัมมนา

       

เรื่อง อนาคตประเทศไทยในพลวัตเอเชียแปซิฟิก

 

 บทสัมภาษณ์ 1) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
  2) อ.อภิรดี ตันตราภรณ์
  3) ดร.มัทนา สานติวัตร
  4) นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
  5) นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

เอกสารประกอบการบรรยาย

  
หัวข้อที่ ๑ เมื่อลมเปลี่ยนทิศ : บทบาทของเอเชียในระบบเศรษฐกิจโลก  

  โดย  Dr. Djisman Simandjuntuk 

 

 
หัวข้อที่ ๒ โอกาสของประเทศไทยในพลวัตรเอเชียแปซิฟิก  

  โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

 

     
หัวข้อที่ ๓ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (TPP) เส้นทางสู่ความ  
           เส้นทางสู่ความตกลงการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAA) ?  

  โดย Mr.Simon Farbenbloom .

 

 
หัวข้อที่ ๔ อาเซียน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก  

  โดย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 

 

 
หัวข้อที่ ๕  ประเทศไทย กับ ยุทธศาสตร์การค้าเสรี  

  โดย นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 

 

 
หัวข้อที่ ๖ AEC 2015 : ความสำคัญ และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  

  โดย ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 

 

 
หัวข้อที่ ๗ สหภาพเมียร์ม่าและประเทศ GMS  

  โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

 

 
หัวข้อที่ ๘ อาเซียนกับมหาอำนาจ : สหรัฐอเมริกา และ จีน  

  โดย นายกวี จงกิจถาวร 

 

 
หัวข้อที่ ๙ อุปสรรค์และความเสี่ยงทางกฎหมายต่อภาคธุรกิจการค้าประเทศไทย  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ  

 

 
หัวข้อที่ ๑๐ ความท้าทายในอนาคตต่อภาคอุตสาหกรรมไทย  

  โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 

 

 
   


 

 

   
EVENTS
Thailand Week 2015
การสัมมนากลุ่มเป้าหมายครั้งที่ 3 เรื่อง ปัญหาอุปสรรคการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ
The 8th Governing Board Meeting of ERIA
สัมมนากลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2 เรื่องปัญหาอุปสรรคการส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยในต่างประเทศ
“Third International Roundtable on Asian Security Cooperation: Issues, Concepts and Institution”
สัมมนากลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาอุปสรรคการส่งออกและการนำเข้าสินค้าและบริการที่มีทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยในต่างประเทศ
การสัมมนา เรื่อง “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน
สัมมนากลุ่มเป้าหมาย
ปัญหาการใช้ประโยชน์จาก AEC บนเส้นทางเศรษฐกิจใน GMS
Tracking the AEC from private sector perspective
ถอดรหัส TPP-RCEP : ประเทศไทยได้-เสีย
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อนาคตประเทศไทยในพลวัตเอเชียแปซิฟิก
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับการเป็น AEC- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเจรจาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในองค์การการค้าโลก และการผลักดันสินค้า GI ไทยสู่สากล
Intellectual Property: Legal and Marketing Decisions
Co-Creative – Co Creation รบอย่างไรให้ชนะในตลาดAEC
การเสวนากลุ่มเป้าหมาย(Focus Group)
การเสวนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group)
นี่หรือประเทศไทย นี่แหละประเทศไทย
WTO Doha: จะจบหรือไม่...จบอย่างไร...ไทยควรทำอะไรต่อไป
Asia Rising: Thai Entrepreneurs’ Roadmap
รู้ทันเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน ครั้งที่ 2
รู้ทันเปิดเสรีโลจิสติกส์ในอาเซียน ครั้งที่ 1
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr