ABOUT INSAPS

ความเป็นมา

          อำนาจและบทบาททางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเวทีโลกกำลังทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่ (New Growth Center) ในศตวรรษที่ 21

          นอกจากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเองในภูมิภาคและกับภูมิภาคอื่นแล้ว พลวัตรทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นผลจากความแข็งแกร่งและความสำเร็จของภาคเอกชนและผู้ประกอบการในภูมิภาคอีกด้วย
          ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้กลายเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่สำคัญเพราะมีความอุดมสมบรูณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และในขณะเดียวกันยังเป็นตลาดสินค้าและบริการที่สำคัญของโลกอีกด้วย เพราะมีผู้บริโภคสินค้าและบริการเป็นจำนวนมาก จึงถือได้ว่า ภูมิภาคแห่งนี้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
          อย่างไรก็ตาม การที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกได้ จะต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละประเทศในภูมิภาคที่จะบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาในหลากหลายมิติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายในเอเชียแปซิฟิกเอง และส่วนที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นทั้งในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคีซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของเอเชียในเวทีโลก
 

วัตถุประสงค์

            มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และการจะสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้จัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา (The International Institute for Asia-Pacific Studies หรือ INSAPS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
·         เพื่อเป็นศูนย์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคและขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงปฏิบัติอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
 
·         เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยชั้นนำด้านองค์ความรู้และมุมมองใหม่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยการส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์ การจัดอบรมสัมมนา ฯลฯ
 
·         เพื่อสร้างเครือข่ายแบบหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการชั้นนำรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 
วิสัยทัศน์
·         เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการและนักวิชาการ
 
พันธกิจ
·         ศึกษาและวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
·         สร้างความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจในเรื่องการเปิดตลาดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
·         พัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Approach) ด้านการพัฒนา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่น
·         จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา และบรรยายในเชิงวิชาการอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อสำคัญทางเศรษฐกิจการค้าที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
·         วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ในความสนใจและมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค เพื่อให้สามารถมีข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกลยุทธ์ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม
·         สร้างเครือข่ายในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนกับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางวิชาการชั้นนำทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 
 

 

Bookmark and Share
 
   
About
ABOUT INSAPS
Board of Directors & Advisors
Organization Chart
Partners
Contact Us
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr