อรรยา สิงห์สงบ

 

คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
ถอดรหัส AEC : การศึกษา
 
ธุรกิจด้านการศึกษา มีอิทธิพลอย่างมาก เพราะสังคมเปลี่ยนไป ในเรื่องของ Knowledge Base Society ผลกระทบของธุรกิจทางด้านการศึกษา คือ การสร้างคนที่มีคุณภาพ ศักยภาพในการที่จะตอบสนองแรงงานในด้านต่างๆ
 
การเปิดเสรีทางการศึกษา แบ่งการธุรกิจการศึกษาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ศึกษาผู้ใหญ่ และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันถ้ามองในปี 2558  ที่ต้องเกิดการเปิดเสรีนั้น การศึกษาทั้งหมด ต่างชาติจะสามารถให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สามารถให้บริการในกลุ่มอาเซียนได้ นักศึกษาไทยจะสามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศไทย นักลงทุนในอาเซียนสามารถมาเปิดสถาบันทางการศึกษาในไทยได้ นักลงทุน และผู้ที่ประกอบอาชีพด้านศึกษา สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ทั้งหมดนี้จะมีอิทธิพลต่อการลงทุน และการศึกษาของไทย
 
            ประเทศต่างๆในอาเซียน ล้วนแต่มีโครงการและกลยุทธ์ทางการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เช่น สิงคโปร์มีโครงการ Global School House มีพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกา ส่วนของ
ไทยมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการมีโครงการในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา หรือ Education Hub เพราะภูมิประเทศของเราถือว่าเป็นศูนย์กลาง
 
รวมทั้งมีการดูแลเรื่องกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายหลายตัวที่ต้องแก้ไข ให้สอดคล้องกับข้อตกลง  นอกจากนี้ในหน่วยงานอื่นๆยังมีโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอาเซียน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การให้ทุนวิจัยโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน
 
 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr