อิสระ ว่องกุศลกิจ

 

ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 
 
ถอดรหัส AEC : น้ำตาล และ เอทานอล
 
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่อยู่ในภาคการเกษตรมีรายได้ต่ำ เนื่องจากเราไม่ได้ใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพราะรัฐบาลเกือบทุกประเทศ ไม่ได้ส่งเสริมการเกษตรอย่างแท้จริง สินค้าเกษตรราคาถูกมาก เกษตรกรเรารายได้น้อยมาก แต่ปัจจุบันนี้ สินค้าเกษตรราคาดีขึ้นเพราะมีการนำไปเลี้ยงสัตว์ และนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน
 
มันสำปะหลัง และอ้อย ทำเอทานอลได้ 2 ตัวนี้จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ต่อจากนี้ไป ราคามันสำปะหลัง และข้าวจะไม่ถูกอย่างเดิม เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะมีเงินไปซื้อปุ๋ย ผลผลิตก็จะเพิ่มอีกเท่านั้น  
 
แต่ปัญหาที่น่าเป็นกังวล คือ การจัดการเรื่องน้ำ น้ำไม่เพียงพอจากภาวะโลกร้อน อันนี้ผู้ประกอบการไม่สามารถช่วยตัวเองได้ รัฐบาลควรจะนำงบประมาณมาดูและเรื่องน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนใหญ่ แต่เป็นการทำโครงการขนาดเล็กในชุมชน และ การเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ให้มากขึ้น
 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายกลางขึ้นไป เช่น โรงสีข้าว ควรลงไปดู หาทางช่วยเหลือเพิ่มผลผลิต ต้นทุนจะได้ต่ำ เมื่อเวลาเปิดตลาดอาเซียน จะได้สามารถแข่งขันกันได้ อาหารโลกยังขาดแคลนเป็นอย่างมากเรามีโอกาสในการส่งออก
 
ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือให้มองตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยรวมอาเซียนกับ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรราว 2,000 ล้านคน ซึ่งทุกประเทศมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน จะมีโอกาสมากขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องกฎระเบียบ เพราะการค้าขายในต่างประเทศต้องอาศัยการปรับตัวทั้งนั้น
 
 ส่วนเรื่องพลังงานทดแทนจากอ้อยนั้น เมื่อเราสามารถขายได้เอทานอล หรือพลังงานไฟฟ้าได้ในราคาสูง เราก็สามารถไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาสูงได้เช่นกัน
 
ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ คือ ต้องลงพื้นที่ ต้องมีความมุ่งมั่น ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ทำงานแบบไม่ดูเวลา ที่สำคัญต้องมีความตื่นตัวทั้งด้านผู้ประกอบการและแรงงาน  เราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กร
 
ส่วนภาครัฐควรเปลี่ยนความคิดเรื่องการส่งเสริมการลงทุน หากต้องการช่วยภาคการเกษตร ควรสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถอนุมัติให้ได้ง่ายขึ้น รวมไปทั้งมีมาตรการจูงใจในด้านภาษี
 

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr