ชวลิต นิ่มลออ

 

ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด

 

    
 
ถอดรหัส AEC : อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
            ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น นับตั้งแต่มีเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เกิดขึ้น และมีมาตรการลดภาษีระหว่างกัน ทำให้ยอดการส่งในภูมิภาคสูงกว่ายอดการส่งออกไปยังตลาดรวมทั่วโลก
 
            ในมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจ เชื่อว่า การก้าวสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้มีปริมาณการส่งออกที่มากขึ้น เพราะในขณะที่ตัวเลขการส่งออกติดลบ แต่ปริมาณการส่งออกเสื้อผ้าก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจุดแข็งของสินค้าไทย คือ ฝีมือของเราโดดเด่นกว่าประเทศอื่น
 
อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จำเป็นต้องมีการดูแลตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็คือ การสร้างระบบศุลกากรร่วมกัน การเป็นตลาดเดียว (Single Market) การแก้ไขปัญหาเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ประกอบการต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ โดยต้องพยายามใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีในการผลิตไปใช้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่มีจุดแข็งด้านวัตถุดิบ เพราะวัตถุดิบส่วนมากของเราต้องนำเข้ามา
 
 
นอกจากนี้ควรมีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขทั้งปัญหาด้านอุตสาหกรรม และปัญหาทางสังคม หากทำได้การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน จะเป็นการเสริมสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองกับประเทศอื่นๆ
    

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr