นินนาท ไชยธีรภิญโญ

 

รองประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

   
ถอดรหัส AEC : อุตสาหกรรมยายนต์
 
ตั้งแต่ 1967 ได้มีข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA เกิดขึ้น โดยเป็นการตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีการใช้กลไกการลดภาษีระหว่างกัน การร่วมมือดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมาถึงการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในลักษณะของเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศต่างๆ
 
ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ภายหลังจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community ขึ้นนั้น ผู้ประกอบการทั้งหมดต้องการที่จะสร้างตลาดเดียว ให้มีการลงทุนในฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุน เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า จึงมีความจำเป็นที่ต้องย้ายฐานการผลิต เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น นับว่าเป็นสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้น
 
หากมองเฉพาะของประเทศไทย สำหรับอุตสาหกรรมยายนต์ ไทยนับว่ามี ความเข้มแข็งที่สุดใน 10 ประเทศ ในปัจจุบันบริษัทรถยนต์ 12 บริษัทของไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2 ล้านคันต่อปี
 
ภายใต้ความร่วมมือ AFTA โตโยต้า มอเตอร์ ได้สร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วยการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับ โตโยต้า อาทิ การใช้ชิ้นส่วนร่วมกันของรถยนต์แต่ละรุ่น การพัฒนาวิศวกรไทยให้มีความสามารถออกแบบรถยนต์ได้ทั้งคัน
 
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งความรับผิดชอบในการผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ต่างๆ ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละประเทศ เช่น ไทย ผลิตเครื่องยนต์ , ฟิลิปปินส์ ผลิตเกียร์ มาเลเซีย ผลิตกล่องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งการแบ่งงานกันทำตามความถนัดนี้
 
 
 
ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในภูมิภาคมีสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุกเป็นอย่างดี และยังมีส่วนสนับสนุนให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจอีกประการหนึ่งด้วย
 
อุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้โดย ทุกประเทศจะต้องพร้อมในกัน สร้างตลาดร่วมเดียว โดยภาครัฐต้องร่วมกันสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บูรณาการระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางบกและทางทะเล แก้ปัญหาระบบศุลกากรที่มีความซ้ำซ้อนไม่คล่องตัว
 
นอกจากนี้ควรปรับมาตรฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีความเหมือนกัน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต และลดต้นทุน ไม่เพียงเท่านั้นควรมีการจัดการปัญหาเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้า ให้มีความชัดเจนละเป็นประโยชน์มากกว่าจะเป็นอุปสรรค
 
และที่สำคัญ ในปี 2013 ต้องมีระบบการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ ASEAN SINGLE WINDOW ให้ได้
    

 

 

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr