มูเนะโนริ ยามาดะ

 

 

ประธานกรรมการวิจัยทางเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

    
 
JETRO พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ การส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น การร่วมลงทุนโดยตรงระหว่างไทยและญี่ปุ่น การติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หรือด้านวิชาการ การวิจัย และ การบริการข้อมูล สนับสนุนเทคโนโลยี กับทางไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ทั้งในด้านการค้าขายระหว่างกัน หรือการส่งออกไปยังประเทศอื่น
 
รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักความร่วมมือในภูมิภาคนี้ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน โดยเฉพาะ ประเทศไทย เพราะมีนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก และหลายประเภทธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในไทย
 
    

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr