ศรีรัตน์ รัษฐปานะ

 

 

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 
 
  
การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ตรงกลางของภูมิภาคอาเซียน ท่ามกลางจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุน
 
ทั้งนี้การที่จะทำให้เราสามารถเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อม โดยภาคเอกชนต้องมีความตระหนัก และมองเห็นลู่ทางที่จะใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางภาครัฐที่ได้ตกลงออกมาเป็นการเปิดเสรีทางการค้า
 
จากนี้ และต่อไปในอนาคต ภูมิภาคเอเชีย จะเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก เป็นฐานการผลิต และการลงทุนต่างๆการเคลื่อนย้ายการลงทุนจากตะวันตก หรือภูมิภาคต่างๆเข้ามาสู่เอเชีย
 
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 5 ปีข้างหน้า ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อที่ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
  

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr