พรทิวา นาคาศัย

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

 
นับจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นต้นมาได้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ในภูมิภาค โดยเฉพาะจีนและอินเดียซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการปรับระบบเศรษฐกิจในหลายๆด้านของประเทศในเอเชีย
 
ส่งผลให้ในวันนี้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียได้กับมาแข็งแกร่งและก้าวขั้นเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกเห็นได้จากที่หลายประเทศสามารถพลิกฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างรวดเร็วและกลับมาเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก
 
ได้มีการคาดหมายว่า ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจโลกภูมิภาคเอเชียจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโดยรวมต่อไป
 
ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ซึ่งถือว่ามีนัยยะสำคัญมากในการเป็นอนาคตของภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่นๆมีการคาดหมายว่า ภูมิภาคเอเชียจะพัฒนาก้าวกระโดดสู่การเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกแห่งใหม่ในศตวรรษที่ 21 หรือ new growth center  ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาค
 
 ความสำเร็จของภูมิภาคเอเชียในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคซึ่งครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ภายในภูมิภาค และภูมิภาคอื่นๆ
 
นอกจากนี้ยังมีการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในเรื่องประชากรวัฒนธรรม องค์ความรู้ มาเป็นทิศทางการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมไปถึงความร่วมมือกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม และพลังงานซึ่งมีการกำหนดทิศทางความร่วมมือในระดับโลก ทั้งทวิภาคีพหุภาคี
  
ปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะต้องมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ผู้ประกอบการโดยจะต้องมีการการสร้างโอกาสของการลงทุนใหม่ ซึ่งนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นั้นต้องการให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักและตื่นตัว ของการเกิด
 
การเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในภูมิภาคนี้ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการให้ความรู้ และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในรายละเอียดต่าง เพื่อที่จะได้ ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
 
การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนการค้าในเขตเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปี ต้องเร่งปรับตัวใช้โอกาสนี้ เร่งผลิตสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ ในตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
 
ความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจจะเกิดได้มากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับภาคประชาชนและเอกชน จะนำข้อตกลงต่างๆมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 

 

 
 

 

Bookmark and Share
 
   
ASIA RISING
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ธนินท์ เจียรวนนท์
พรทิวา นาคาศัย
วีระศักด์ ฟูตระกูล
ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
มูเนะโนริ ยามาดะ
ดุสิต นนทะนาคร
ธีรพงศ์ จันศิริ
นินนาท ไชยธีรภิญโญ
ชวลิต นิ่มลออ
ฐานิศร เดชธำรง
อิสระ ว่องกุศลกิจ
อรรยา สิงห์สงบ
INSAPS Video
'Live' on YouTube
          Facebook     YouTube     flickr